Jaka wysokość dofinansowania dla firm ?


Mikro
80%
Małe
70%
Średnie
50%


    Dodatkowe 20% dla:
    • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
    • pracowników powyżej 50 roku życia
    • pracowników o niskich kwalifikacjach
    • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
Jak skorzystać z dofinansowania ?

Krok 1. Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych

Krok 2. Podpisz umowę z operatorem i otrzymaj ID wsparcia

Krok 3. Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę

Krok 4. Otrzymaj zwrot od 50% do 80% poniesionych kosztów
Pobierz i wypełnij
Zapoznaj się!
Uwaga: zmiana regulaminu od 11.08.2017!
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy o wsparcie
Lista PKD – smart (kody działalności zwiększające poziom dofinansowania o 20%)
Lista wykluczeń pomocy de minimis (kody działalności wykluczone lub z ograniczeniami) - firmy te korzystają wówczas z pomocy publicznej

Zgłoś się!

Formularz zgłoszeniowy - format pliku: DOC PDF 1,2,3
Dane uczestnika usługi rozwojowej - format pliku: DOC PDF 4,5,6
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - format pliku: DOC PDF 7

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - format pliku: DOC PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format pliku: DOC PDF

Jak poprawnie wypełnić dokumenty? Sprawdź poniższe wskazówki

1 niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk KARTY USŁUGI z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej).

2 przypadku zgłoszeń spółek cywilnych - umowa spółki

3 wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

4 data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika

5 Status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – NIE, gdyż Uczestnik jest osobą pracującą

6 „Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

7 Proszę zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą (Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP). Nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel.
Informacja i rekrutacjaFundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (062) 764 12 42
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax. (062) 736 11 60
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl
Masz pytania ? Napisz